Semalt: Javascript bilen maglumatlary gözlemek

CSS we HTML ýaly, JavaScript birnäçe minutda maglumatlary gyrmaga kömek edýär we programmistlere we işläp düzüjilere yzygiderli peýdaly maglumatlary berýär. Sahypalaryň we bloglaryň köpüsi JavaScript ulanýar. JavaScript hereketlendirijileri dürli webleri döwmek programma üpjünçiligine we çarçuwalaryna ýerleşdirilip, köp aýratynlyklara eýe. Iň meşhur çarçuwalar aşakda seredilýär.

1. Kimono laboratoriýasy:

Kimono laboratoriýalaryndan peýdalanmak üçin C ++ we JavaScript-i öwrenmeli. Programmistler we işläp düzüjiler üçin amatly web döwük programmasy. Kimono birnäçe aýratynlyklar bilen üpjün edilýär we maglumatlarymyzy bulaşdyrman tygşytlaýar. Gurlan we işjeňleşdirilensoň, “Kimono Labs” birnäçe minutda maglumatlaryňyzy gyryp biler we takyk netijeleri berip biler. CSV we JSON formatlarynda maglumatlary göçürip alar we ýokary hilli web sahypalaryny döretmek we saklamak üçin API-leri ulanar. Kimono gaty çalt işleýär we söwda saýtlaryndan maglumatlary gyryp bilýär we RSS amatly iýmitlenýär.

2. JSON çarçuwasy:

JSON Frame bilen JSON we CSV faýllaryndan maglumatlary alyp bilersiňiz. Şeýle hem, HTML resminamalaryndan we PDF faýllaryndan maglumatlary sypyrýar. Şeýle hem, bu JavaScript çarçuwasyny dürli web sahypalarynda gezmek üçin ulanyp bilersiňiz. Işini çalt tizlikde we uly takyklyk bilen ýerine ýetirýär, wagtyňyzy we güýjüňizi belli bir derejede tygşytlaýar.

3. Ekran gyryjy:

“Screen Scraper” -iň kömegi bilen dürli kyn meseleleri, şol sanda takyk maglumatlary çykarmaklygy üç minutda çözüp bilersiňiz. Häzirki wagta çenli iň oňat we giňişleýin JavaScript çarçuwalarynyň biridir. Ekranyň skraperi diňe uly programmirleme başarnyklary we JavaScript, Python we C ++ hakda ýeterlik bilimiňiz bolanda ulanylyp bilner. Mundan başga-da, bu çarçuwadan peýdalanmak üçin XML we HTML hakda esasy bilimleriňiz bolmaly. HTML resminamalaryndan maglumatlary gyrýar we bu hyzmaty Citrix ýa-da başga bir meňzeş platforma bilen synap bilersiňiz. Göçürip alnandan soň, “Screen Scraper” şol bir wagtyň özünde birnäçe meseläni ýerine ýetirer. Kiçi we orta kärhanalar üçin amatly. Bu çarçuwany has gowy ulanmak üçin diňe kodlaşdyrmak endikleriňiz bolmaly.

4. Uipath:

Bu JavaScript çarçuwasy dürli awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligini ösdürmäge ýöriteleşendir we kärhanalar we web ussatlary üçin amatlydyr. Uipath kodlaşdyrmaýanlar tarapyndan hem ulanylýar we JavaScript-den başga haýsydyr bir programmirleme dilini öwrenmegiňizi talap etmeýär. Käbir tapawutly aýratynlyklary sahypa nawigasiýasy, PDF faýllaryny döwmek we fleş arkaly gazmak. Jadygöýi açyp, döwmek isleýän maglumatlaryňyzy görkezmeli. Uipath talaplaryňyza we garaşýanlaryňyza esaslanyp maglumatlary çykarar. Bu gyrgyç çarçuwasyna isleýşimiz ýaly köp web sahypasyny goşup bileris.

5. Import.io:

Islenýän web sahypalaryndan maglumatlary gyrmaga kömek edýän mugt iş stoly programmasy. Import.io, kärhanalar, programmistler we programmist däller üçin amatly JavaScript çarçuwasydyr. Diňe bir maglumat galyndylary däl, üç minutda iki müňe çenli web sahypasyny gyryp bilýän gözlegçidir.

send email